·······································

Тибетские ламы на западе

Дзонгсар Кхьенце Ринпоче «Запад — Восток, Восток — Запад» http://buddhist.ru/news/2519-anons-vizita-i-statja-dzongsara-khentse-rinpoche-zapad-vostok-vostok-zapad

[….]

Web Analytics